TRADIŢIA ORTODOXĂ

† Glasul Orthodoxiei Sfinţilor Părinţi †

Nu primim să schimbăm Bisericescul nostru Calendar

Posted by traditiaortodoxa pe noiembrie 7, 2007

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în zale ostăşeştiÎn Joia Mare a anului 1926, 450 de monahi athoniţi sub conducerea Părintelui Arsenie Cotea (foto aici) au întemeiat ‘Liga Ziloţilor’, întru apărarea Ortodoxiei de inovaţia nou-calendaristă, începutul punerii în practică a ereziei ecumenismului de către forţele vrăjmaşe Ortodoxiei, infiltrate în Biserică la vârf.

Comunitatea Adevăraţilor Creştini Ortodocşi din Grecia s-a alăturat împreună-lucrând cu ziloţii aghioriţi conduşi de Părintele român Arsenie, în lupta lor de rezistenţă plăcută lui Dumnezeu împotriva încercărilor vrăjmaşe de îngenunchiere a Ortodoxiei. De atunci, lucrurile au mers din ce în ce mai rău: cancerul ereziei ecumenismului roade astăzi fără cruţare din trupul jurisdicţiilor ortodoxe oficiale ce se găsesc în comuniune cu apostata Patriarhie a Constantinopolului, iar puţini sunt cei ce-şi dau seama de adevărata gravitate a situaţiei, care, fără putinţă de tăgadă, pune în foarte mare pericol mântuirea atâtor mii de suflete!

Cele de mai jos, scrise de Cuviosul ieroschimonah Arsenie Cotea, au reprezentat şi ar putea încă reprezenta un manifest al celor ce se opun inovaţiei nou-calendariste:

Adevăraţii fii ai Sfintei Biserici Creştine Ortodoxe de Răsărit – dintre care şi noi facem parte, cu Darul lui Dumnezeu -, cele ce ca Creştini Ortodocşi suntem datori ca cu însuşi preţul vieţii noastre să păzim fără de altă făgăduinţă dată prin jurământ în vremea naşterii cei de adoua oară în baia Sântului Botez, care datorie, ne stă asupra, ca atunci când vom fi siliţi a călca vreuna din poruncile Sfintei noastre Biserici – de va chema vremea – să ne vărsăm pre însuşi sângele nostru pentru apărarea Sfintei noastre credinţe Ortodoxe şi a păzirei stramoşăştilor obiceiuri Creştineşti. Iar cei ce s-au învrednicit ca de a doua oară să repete acest Sfânt jurământ, în vremea tunderii în Sfântul şi Marele îngerescul Chip Monahicesc, cu mult mai mult li se impune aceasta. Iar pentru Sfinţiţii Clerici, şi mai ales P.S. Arhierei, mai cu deosebire şi mai cu îndatorire le stă asupră-le aceasta. Căci în vremea hirotoniei, de 3 ori au jurat, cum că vor păzi predaniile cele pentru Dumnezeu, şi pentru cele Dumnezeeşti şi tâlcuirele Bisericei Cei Una, şi Sfântă, şi Sobornicească şi Apostolească; pentru care, atuncea în auzul tuturor, împreună cu mărturisirea Credinţei, cu mare glas au strigat: „Tuturor începătorilor de eresuri şi pre cei de un cuget cu dânşii, îi lepăd şi îi dau Anatemii, şi luminat propoveduesc cu mare glas: tuturor ereticilor „ANATEMA” (Vezi Rânduiala hirotoniei Arhiereşti, a 3-a Mărturisire). Şi iarăşi a 3-a oară: tuturor ereticilor, ANATEMA!

Toţi aceştia, adevăraţi fii şi robi ai Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, de vor să moştenească Împărăţia Cerurilor, prin păzirea Sfintelor şi Dumnezeieştilor porunci ale Sfintei Biserici Creştine Ortodoxe de Răsărit: Nu primesc nici o schimbare să se facă în cele poruncite şi predanisite de Sfânta această Biserică, între care este şi Calendarul Bisericesc Ortodox, Iulian stil vechi:

Deoarece făptuitorii reformişti vor cădea în Anatema Sfântului Apostol Pavel ce zice:

„De binevesteşte cineva vouă ceva afară de ceea ce aţi „primit, fie ANATEMA”. (Gal. 1: 8, 9).

Aşadar:

+ Nu primim schimbarea Sfântului nostru Calendar Ortodox, deoarece, cei ce fac aşa născocire, cad în osânda rostită de Sfântul şi Ecumenicul al 7-lea Sobor, în Canonul I, şi care Sfânt Sobor iarăşi zice: „Toţi cei ce afară de predaniile Bisericii şi de învăţăturile Sfinţilor şi întrutot Cinstiţilor Părinţilor noştri, au născocit ceva, sau vor născoci după hotărârea noastră aceasta, fie ANATEMA de 3 ori”! (din Sinaxarul Duminicii Pravoslaviei).

Si iarăşi zice: „Toţi cei ce calcă predaniile Sfinte Biserici, scrise ori nescrise, Anatema de 3 ori” (în al II-lea tom al Sinodicalelor, foaia 883).

+ Nu primim schimbarea Sfântului şi Ortodoxului Calendar, deoarece, prin această schimbare, reformiştii arată de-a dreptul nesupunere Sfintelor Soboare Ecumenice, care au pecetluit împreuna cu altele şi pe a noastră Ortodoxă rânduială Calendaristică, şi cari nesupuşi vor cădea din nădejdea mântuirii, rămâind afară de trupul Bisericei, dupre hotărârea Domnului, că: „de nu va asculta cineva nici de Sobor, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş”. (Matthei: 18, 17).

+ Nu primim să hulim Sfântul nostru Calendar Ortodox, deoarece hulitorii vor moşteni osânda acelor ce hulesc împotriva Sfântului Duh, Cel ce au insuflat pe Sfinţii Părinţi la Sfintele Soboare Ecumenice, şi care păcat al hulei, dupre hotărârea Mântuitorului (Matthei: 12, 32), nu li se va ierta lor niciodată.

+ Nu ne învoim să schimbăm Ortodoxul nostru Călindar, deoarece, aceasta este o nouă scornitură şi o străină învăţătură, şi cel ce se învoieşte, cade în osânda Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, ce zice: „Oricine va veni la voi şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi lui „Bucură-te, Bună ziua”. Că cel ce-i zice lui „Bucură-te”, se face părtaş faptelor lui celor rele”. (2 Ioan, st. 10, 11).

+ Nu primim schimbarea Sfântului nostru Calendar Ortodox, deoarece, reforma aceasta este aflare papistăşească, osândită de întreaga şi Marea adunare Sinodală din anul 1593, pe vremea Patriarhului Ieremia al II-lea, faţă fiind toţi Ierarhii Bisericii Ortodoxe de Răsărit; osândire rostită şi de alte Sfinte Sinoade şi Sfinţi Părinţi.

+ Nu primim schimbarea Sfântului nostru Calendar Ortodox, deoarece ne vom împotrivi Dumnezeului minunilor, Cel ce spre întărirea Ortodoxului nostru Calendar a lucrat minunile ce le-am pomenit mai înainte; şi Care Dumnezeu, repetă în tot anul minunea ieşirei Sfintei Lumini în ziua Sfintei Învieri a Domnului nostru, Iisus Hristos, la Sfântul Mormânt în Ierusalim, zicem, la ale noastre Sfinte Paşti, iar nu la al celor eretici, între care sunt şi papistaşii.

+ Nu primim schimbarea Sfântului nostru Calendar Ortodox, deoarece, prin această schimbare noii Calendarişti vor face schismă între Bisericele surori Ortodoxe care, în mare parte nu s-au învoit, adecă vor face dezbinare între Ortodocşi – şi care păcat al dezbinării Bisericii, nici sângele Muceniciei nu-l poate spăla, precum zice Sfântul Ioan Gură de Aur (în a 11-a Voroavă către Efeseni): „cum că au zis un Sfânt că nici sângele Muceniciei nu poate a spăla păcatul osebirei şi al despărţirei Bisericei. Şi a dezbina cineva Biserica este răul cel mai cumplit, decât a cădea în eres. Scrie însuşi Sfântul Dionisie al Alexandriei (Mărturisitorul), în Epistolia cea către Navat Episcopul, că: se cuvine a pătimi cineva orişice rău ar fi, numai a nu dezbina Biserica, şi că este mai slăvită Mucenicie, ce ar suferi cineva pentru a nu dezbina Biserica, decât Mucenicia ce o ar răbda de a nu sluji idolilor. Fiindcă în Mucenicia cea pentru a nu sluji idolilor, mărturiseşte pentru folosul sufletului său, iară întru cea pentru a nu dezbina Biserica, mărturiseşte pentru folosul şi unirea a toată Biserica. (Pidalion, foaia 26).

+ Nu primim schimbarea Sfântului nostru Calendar Ortodox, fiindcă noii Calendarişti, de se vor ţine după 2 stiluri, vor desfiinţa Postul Sfinţilor Apostoli, atrăgându-şi asupra ANATEMA Canonului 19 al Sfântului Sobor din Gangra şi osânda de la 228 al Nomocanonului.

+ Nu primim schimbarea Sfântului nostru Calendar Bisericesc Ortodox, căci, dacă reformiştii vor schimba şi data Sfintelor Paşti, vor cădea în osânda Canonului I al Sfântului Sobor din Antiochia, precum şi ale altor osândiri Sinodiceşti şi Părinteşti.

+ Nu primim schimbarea Ortodoxului nostru Calendar, căci noii Calendarişti, orice chip vor unelti cu noua lor scornitură, vor face Sfintele Paşti ori mai înainte de jidovi, ori nu vor ajunge cu data la 22 Martie, ori îl vor avea fix într-o anumită zi, fapte pentru care însuşi ei au zis că acestea sunt o erezie vădită, precum şi este; şi unii şi aceştia eretici vor cădea în osânda Sfântului Apostol Pavel ce zice: „De omul eretic, după una şi a doua sfătuire, te fereşte, ştiind că s-a răzvrătit unul ca acesta şi păcătuieşte, fiind singur de sine osândit”. (Tit 3: 10, 11).

+ Nu primim să schimbăm Bisericescul nostru Calendar, pentru motivul, cum zic ei, că această schimbare nu ar fi nimic; căci chia aşa de ar fi, adică o mică abatere, iată pentru această nimică ce ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Rogu-vă, dar, fraţilor, să nu vă amăgiţi cu cugetul cel pierzător de suflet înşivă a grămădi asupră-vă toată răutatea, zicând: „Ce este aceasta şi ce este aceea, adică aceasta nu-i nimic, cealaltă tot aşa, că nenumărate rele din aceasta se nasc, căci diavolul cel spurcat multă răutate şi putere întrebuinţează şi compogoromânt spre pierzarea oamenilor, ca „din cele mici mai întâi lovindu-i, să-i aducă la cele mai mari (Voroava LXXXVI la Mattheiu).

Iar Sfântul Isidor Pelusiotul, în epistolia 1233 glăsuieşte:

„A zice că aceasta nu e nimic, au făcut a glumi răutatea asupra întregei vieţi. Iar împotriva acestei pierzătoare glume, adică: „nu-i nimica”, (nicevo-ruseşte) a scris un tratat întreg Cucernicul acela bărbat Părintele Ioan Kronştaski-Rusia – † 1910.

+ Nu primim să schimbăm Sfântul nostru Calendar stil vechiu, pentru motivul, pus de reformişti, că ar fi prea multe Sărbători şi pentru aceasta se face pagubă mare materială. Căci nu are nici un loc recea această pricină. Mai întâi Sfintele Sărbători sunt aşezate şi rânduite să le prăznuim de acei făcători de minuni, pre care Sfânta Biserică îi numesc Purtători de Dumnezeu şi insuflaţi de Sfântul Duh; iar apoi, oare nu era mai mult belşug, atunci când Creştinii prăznuiau toate cele rânduite de Sfânta Biserică, decât acum în epoca ceasta ateistă (fără de Dumnezeu) care a redus francul numai la 7 bani?!

+ Nu primim sa schimbăm Ortodoxul nostru Calendar Iulian, pentru motivul că aceasta o cer marele interese ale Statului. Pentru Stat poate să fi fost o necesitate; iar pentru Biserică – după cum am arătat – când a primit Calendarul Grigorian, au respectat dreptul Bisericii de a face uz de Calendarul Iulian stil vechiu, tipărind însuşi cu a sa cheltuială Calendarul Bisericesc Ortodox pe toţi anii, în 1923. Prin urmare, însuşi Statul ne-a documentat că interesele cele vremelnice nu pot muia hotarele cele vecinice ale Dumnezeieştii Biserici Răsăritene.

Şi fiindcă: Nu primim schimbarea Sfântului, Ortodoxului şi Bisericescului nostru Calendar Iulian stil vechiu, din aceasta să nu ne lipească crima de turburători ai ordinii de stat, ci atâta lucru ştim şi noi, cum că: „Taina împăratului bine este a o ascunde, dar însă lucrurile lui Dumnezeu a le descoperi mărire este”. (Tobit 12, 6). Însă să ştie doar că turburători proprii-zişi ai ordinii de Stat şi cu lucru dovediţi sunt adventiştii, anabaptiştii, anabatiştii, pocăiţii şi alţi blestemaţi de eretici; împreună cu toţi protestanţii şi papistaşii ce mişună prin România şi prin toată lumea – duhul Bolşevismului -, ce cu toţii sug din afurisita ţâţă a lui Iuda cu masonii lui, iar nu noi, Creştinii Ortodocşi, cei ce cu trup şi suflet ne ţinem de predaniile cele strămoşeşti Creştineşti, şi care pune înaintea bolşevismului spusa Sfântului Mucenic Procopie din Palestina (†303), că: ,,Mulţimea Domnilor nu e bună”; „un Cap e de ajuns a purta o cunună”.

+ Nu primim să schimbăm Sfântul nostru Calendar Ortodox, ca cum de spaima înfricoşărilor, cu care ameninţă şi ne cinstesc Noii Calendarişti pentru această statornică; căci, aceasta dovedeşte cum că unde e silă, de acolo Adevărul a dispărut; şi ca atare silnicii făptuiesc ceva mai mult decât tiranii împăraţi idolatri de demult, care, nu pentru ca să-şi aplice vreo nouă a alor scornitură vărsau sângele Sfinţilor Mucenici, ci cu pricină ca cum binecuvântată pentru ei, căci voiau să ţină obiceiurile lor cele vechi strămoşeşti; pentru care cetim în ultimul edict al lui Maximian următoarele: (vezi „Istoria Bisericească a lui Evsevie”, Cart. 8, Cap. 17). „Dintre toate îngrijirile ce am luat pentru binele comun al supuşilor noştri şi pentru conservarea Imperiului, noi hotărâsem de a restabili toate lucrurile după primele obiceiuri… şi vechea disciplină a străbunilor noştri”.

Care de altfel, într-un „Catehism Creştin Ortodox”, („Răsturnarea ultimelor rătăciri”, de N. Scriban, pag. 36), aflăm următoarea întrebare: „Cum trebuie Creştinii Ortodocşi să lucreze, dacă Stăpânii şi mai-marii, ar cere ceva de la dânşii, care să fie contrar Credinţei şi în opoziţie cu Legea Dumnezeiască predanisită?

Răspuns: „În acest caz, trebuie sa li se răspundă ceea ce Sfinţii Apostoli au răspuns principilor şi capilor iudeilor: „judecaţi înşivă dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, „de a ne supune mai vârtos vouă decât lui Dumnezeu? (Fap. 4, 19); şi trebuie a suferi şi a purta toate urmările acestei învăţături, pentru Credinţa şi Predaniile Bisericii şi pentru a nu strica Legea lui Dumnezeu; orişice ar putea urma, sau ar putea rezulta de acolo”.

Deci, pentru aceasta, noi, Creştinii Ortodocşi, nu ne împreună-învoim cu cei ce au schimbat Sfântul nostru Calendar Bisericesc Ortodox, bătrân aproape cu 2000 ani, pentru cel Papistăşesc: Căci astfel am cădea sub osânda Sf. Apostol Pavel, ce zice: „Cari dreptatea lui Dumnezeu cunoscându-o, cum că cei ce fac unele ca acestea sunt vrednici de moarte, nu numai acestea le fac, ci şi binevoiesc cu cei ce le fac pre acestea”, (Rom. 1, 32).

Pentru care zice Dumnezeiescul Gură de Aur: „Nu numai a râvni răutatea, ci şi a lăuda pre cei ce vieţuiesc într-însa, aduce muncă prea cumplită celor ce vieţuiesc întru răutate; căci a păcătui şi a lăuda pre cei ce păcătuiesc; „mult mai mare prihană de muncă aduce” (În Cuv. cel la Saul).

Ci şi Marele Ierarh Vasilie zice: „Mai cu sârguinţă să luăm aminte de sine, nu cumva pre vreun om necinstitor de Dumnezeu, cu cuvântul sau cu lucrul, vrând să-l îndreptăm, dupre harul cel către noi, să ne purtăm cu înduplecarea lui: „Că vai celor ce zic răul bun şi bunul rău, şi cei ce pun lumina întuneric şi întunericul lumină, cel ce fac amarul dulce şi dulcele amar”. (Is. 5, 20).

Şi iarăşi zice: „Cel ce ajută acelor răi-necinstitori de Dumnezeu şi îndrăzneşte întru faptele cele rele, acesta este cel ce zice răul bun”. (În tâlcuirea la Proorocul Isaiia).

Iar Parimiastul încă au zis: „Carele judecă pre cel nedrept a fi drept, iar nedrept pre cel drept, necurat şi urât este la Dumnezeu”. (Pilde XIII, 13).

Aşadar, fiindcă s-a dovedit cu lumina zilei că Sfântului nostru Calendar Bisericesc Ortodox, numit Iulian stil vechiu nu i se poate afla nici o prihană -, dat fiindcă şi noii calendarişti îl zic că s-a botezat în Legea Creştină, de către Sfinţii Părinţi la Sfântul I Sobor Ecumenic, iar tot ei strigă în gura mare că, Creştinescul nostru botezat Calendar Ortodox este păgânesc, atunci, judece orişicare, „Cine e necurat şi urât la Dumnezeu?”

extras din cartea Părinţilor Arsenie Cotea şi Teofilact Boldurile Sfintei noastre Biserici Ortodoxe de Răsărit, editată la Muntele Athos în anul 1924, pag. 167-172.

A se vedea şi Biciul Împletit împotriva noilor reformişti care negustoresc Sfânta Biserică Ortodoxă de ieroschimonah Arsenie Cotea.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: