TRADIŢIA ORTODOXĂ

† Glasul Orthodoxiei Sfinţilor Părinţi †

Archive for the ‘Praxis’ Category

Dreptcredinciosul voevod Neagoe Basarab către fiul său Theodosie

Posted by traditiaortodoxa pe iulie 10, 2007

Dreptcredinciosul voevod Neagoe Basarab cu familiaIată, ia aminte şi aceasta, fătul meu, că poruncescu dumnezeieştile scripturi să te lepezi de eretici, să nu faci taină cu dânşii, nici să vorbeşti multu cu ei; dar încă cu cât mai multu să cade să te fereşti de păgâni, de care nu ştiu ce iaste Dumnezeu, nici să botează, măcar de ţe-ar fi şi frate şi să te fii născut cu dânsul dintr-o mumă, tot încă mai multu şi mai tare să te fereşti de dânsul, şi să te păzeşti şi să nu faci cu dânsul den adâncul şi din ascunsul inimii tale nici un sfat. Că aceştea suntu vrăjmaşi crucii Domnului nostru Iisus Hristos, şi numele lui Dumnezeu cel sfântu ei îl hulescu. Deci de vom iubi noi pre unii ca aceştia, iar dragostea lui Dumnezeu se va lua de la noi. Dreptu aceia, de toţi de aceştea să ne ferim, să nu cumva să auzim şi noi, cum auzi Iezechiia împărat, că-i zise: „Iată, va veni vremea şi să va prăda toată casa ta şi tot ce-au câştigat părinţii tăi va lua împăratul Vavilonului”, cum s-au şi umplut, cum aţi auzit mai sus, de veţi fi băgat seama.

Dumnezeu au dat tuturor creştinilor celor pravoslavnici să prăznuiască în dragostea cea dumnezeiască şi să petreacă bine, în pacea lui Dumnezeu, iar n-au dat să faceţi praznice cu cei necredincioşi şi să vă veseliţi cu dânşii, carii suntu vrăjmaşii lui Dumnezeu. Amar lumii de zminteale, că zice Dumnezeu: „Cel ce va zminti pe unul din cei mai mici, carii cred în numele mieu, mai bine i-ar fi fost de s-ar fi legat o piiatră de moară de grumazi şi să fie dat în adâncul mării”. Pentr-aceia zice şi apostolul: „Tot omul cel ce-i pare că stă, să se păzească, să nu cumva să cază”.

Citește restul acestei intrări »

Posted in Cuvinte Duhovniceşti pentru aceste vremuri din urmă, Praxis, Predania Orthodoxiei, Recuperări, România | Leave a Comment »

Părintele Serafim Rose – Prefaţă la Viaţa preacuviosului Paisie Velicikovski

Posted by traditiaortodoxa pe iunie 30, 2007

Numai prin Ortodoxia credinţei, fără paza cu râvnă a tuturor poruncilor lui Hristos (adică punând Ortodoxia în practică, cu mare osteneală), nu este cu putinţă să ne mântuim.Sfântul Paisie Velicikovski

În vremurile noastre înfricoşătoare, ale unei lepădări aproape totale de Hristos şi de sfânta Sa Biserică, vremuri premergătoare apariţiei antihristului, de mare valoare este tipărirea de cărţi ca cea ce descrie viaţa stareţului Paisie, care, având darul discernământului şi alte virtuţi harice, a fost o întruchipare a adevăratului duh ortodox.

Arhiepiscopul Nectarie de Seattle

Data de 21 decembrie 1972 a marcat cea de-a 250-a aniversare a naşterii arhimandritului Paisie Velicikovski (1722 -1794). Această remarcabilă aniversare a trecut aproape cu totul neobservată în lumea ortodoxă atât de ocupată de problemele ei lumeşti, de luptele ei pentru supravieţuire. Şi totuşi pentru creştinii ortodocşi din secolul XX nu există Sfânt Părinte din vremurile apropiate nouă mai însemnat decât preacuviosul Paisie Velicikovski. Aceasta nu numai din pricina vieţii lui sfinte, nu numai pentru că a apărat ca un al doilea sfânt Grigorie Palama practica isihastă a „rugăciunii minţii” sau a „rugăciunii lui Iisus”; nu numai pentru că prin mulţii săi ucenici a inspirat marea reînviere monahală a secolului XIX, care a înflorit mai cu seamă în sfinţii „bătrâni” („stareţii” de la Pustia Optina), ci înainte de toate pentru că a reîndreptat atenţia creştinilor ortodocşi spre izvoarele sfintei Ortodoxii – singura temelie a vieţii şi gândirii ortodoxe adevărate, atât în trecut cât şi în prezent, atât a monahilor cât şi a laicilor.

Citește restul acestei intrări »

Posted in Cuvinte Duhovniceşti pentru aceste vremuri din urmă, Praxis, Părintele Serafim Rose | Leave a Comment »

SINGURA OSÂNDIRE ÎNGĂDUITĂ – Arhimandrit Serafim Alexiev

Posted by traditiaortodoxa pe iunie 27, 2007

Părintele Serafim AlexievSatana cel mai cu osârdie ne influenţează să osândim pe alţii pentru neputinţele lor fireşti, lucru pe care Dumnezeu îl opreşte; nu însă şi pentru credinţa rătăcită, care ar fi de osândit. Prin aceasta, satana se străduieşte să aşeze o aureolă unei false virtuţi a osândirii aproapelui, fratelui nostru, iar osândirea ereticilor fanatici o prezintă ca mărginire şi obscurantism.

Sfânta Biserică, prin puterea dată ei de Domnul nostru Iisus Hristos şi de la Sfinţii Apostoli, dă dreptul de a osândi numai pe o categorie de oameni – ereticii, cei ce deformează credinţa ortodoxă. Conform convingerii de nezdruncinat a luminaţilor şi plini de har Sfinţi Părinţi ai Ortodoxiei, ereticii sunt cei mai rafinaţi slujitori ai satanei. Pentru că ei par a propovădui pe Dumnezeu, dar ne conduc către diavol; par a se prezenta cu Biblia în mână, dar ne aruncă în iad; zic că ne cheamă la mântuire, dar ne duc la pierzare.

Citește restul acestei intrări »

Posted in Cuvinte Duhovniceşti pentru aceste vremuri din urmă, Ecleziologie, Praxis, Predania Orthodoxiei | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat: