TRADIŢIA ORTODOXĂ

† Glasul Orthodoxiei Sfinţilor Părinţi †

Archive for the ‘Tipic şi slujbe’ Category

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE PREA SFÂNTA NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU, LA SPOVEDANIA PĂCĂTOSULUI

Posted by traditiaortodoxa pe octombrie 3, 2013

Redacţia noastră vă oferă textul Canonului de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu la spovedania păcătosului, rânduială ce se citeşte înaintea tainei sfintei spovedanii. Deşi această rânduială este pentru toată lumea şi se găseşte în cărţile de rugăciuni Greceşti şi Ruseşti, nu ştim de ce lipseşte din cărţile de rugăciuni Româneşti, găsindu-se numai în Molitfelnic, ca şi cum ar privi numai pe preoţi sau ierarhi, iar nu pe orice creştin ce vine la mărturisirea păcatelor sale…

Facerea lui Eftimie monahului Sigghell. Glas 6.

Peasna 1

Irmos: Ca pe uscat umblând Israil…

Cum voi plânge viaţa mea cea spurcată şi mulţimea nenumăratelor mele răutăţi, Stăpână? Şi ce voi vesti ţie, Curată? Nu mă dumiresc şi mă tem; ci ajută-mi mie.

De unde voi începe a spune greşelile mele cele viclene şi cumplite eu, ticălosul? Vai mie, ce voi fi de acum? Ci Stăpână, şi spre mine mai înainte de sfârşit milostiveşte-te.

Umblând prin toate căile păcatelor, nicidecum n-am aflat cărarea cea mântuitoare, prea Curată; ci alerg către tine, ceea ce eşti bună, nu mă trece pe mine cel ce din suflet mă căiesc.

La ceasul morţii pururea gândesc cu totul, prea Curată, şi la judecata cea înfricoşată, iar de obiceiul răutăţilor mă amăgesc prea cumplit; ci ajută-mi mie.

Stricătorul al celor bune acum văzându-mă pe mine, că sunt gol de dumnezeieştile fapte bune, înstrăinat şi depărtat de la Dumnezeu, se porneşte ca să mă înghită, Stăpână, apucă înainte.

Peasna a 3-a

Irmos: Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu…

Citește restul acestei intrări »

Posted in Tipic şi slujbe | Leave a Comment »

Rugăciunea pentru primirea Sfintei Lumini citită de patriarhul Ierusalimului

Posted by traditiaortodoxa pe aprilie 5, 2009

Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Înţelepciune începătoare de lumină a Tatălui Celui fără-de-început, Carele locuieşti întru lumina cea neapropiată, Carele ai poruncit luminii să strălucească dintru întunerec, Carele ai spus să fie lumină şi a fost lumină, Doamne, Dătătorule- de-lumină, Carele ne-ai scos din întunericul înşelăciunii şi ne-ai călăuzit la lumina minunată a cunoştinţei Tale, Carele ai umplut de lumină şi bucurie tot pământul prin venirea Ta în trup aici şi cele de dedesubt prin pogorârea Ta la iad, după care Tu ai vestit lumina tuturor neamurilor prin sfinţii Tăi apostoli, Ţie Îţi mulţumim că prin credinţa cea dreaptă ne-ai scos din întuneric la lumină şi ne-am făcut fii ai luminii prin sfântul Botez şi am văzut slava Ta plină de har şi adevăr (Ioan 1, 14). Dar o, Dătătorule-de-lumină Doamne, Carele eşti lumina văzută de cei care au stat în întuneric; Stăpâne Doamne, Carele eşti Lumina cea adevărată, care luminezi pre tot omul care vine în lume (Ioan 1,9), singura Lumină a lumii şi lumina vieţii oamenilor, de a Cărui slavă este plin tot universul, căci Tu ai venit ca lumină în lume prin pogorârea Ta în trup, deşi lumea a iubit întunericul mai mult decât lumina. Dătătorule-de-lumină, Doamne, ascultă-ne pre noi, păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, care în acest ceas stăm lângă acest preasfânt şi de-lumină-purtător Mormânt şi ne primeşte pre noi care cinstim Patimile Tale curate, preasfântă răstignirea Ta, moartea Ta de bună voie şi punerea şi îngroparea trupului Tău cel fără de viaţă în acest preacinstit Mormânt al Tău, şi Învierea Ta cea de a treia zi pre care începem să o prăznuim cu bucurie, pomenind pogorârea Ta la iad prin care ca un Stăpân ai slobozit prin strălucirea Dumnezeirii Tale sufletele drepţilor ţinute acolo, umplând cele mai de jos de lumină. De aceea prăznuind cu inimă plină de bucurie şi cu duhovnicească bucurie în această preabinecuvântată Sâmbătă, preamântuitoarele taine împlinite într-un mod dumnezeiesc, potrivit Ţie, pre pământ şi sub pământ, pomenind adevărata lumină lină (înveselitoare) şi de dorit, care a strălucit dumnezeieşte peste aceştia în cele mai de jos, şi într-un chip dumnezeiesc a strălucit din Mormânt, facem vădită Lumina care arată Teofania Ta, Cel care ai venit în lume pentru noi. Căci aşa cum în această noapte mântuitoare şi strălucitoare toate se umplu de lumină, cerul şi pământul şi cele de dedesubt prin taina fericitoare a pogorârii Tale la iad şi învierea Ta cea de a treia zi din mormânt, cei ce primesc cu evlavie din această Lumină neîncetat aprinsă şi pururea strălucitoare o trec celor ce cred în Tine, Lumina cea adevărată, şi noi Te chemăm şi Te rugăm, Preasfinte Stăpâne, ca să arăţi acest dar de sfinţire plin de harul Tău dumnezeiesc prin harul preasfântului şi de-viaţă-purtătorului Tău Mormânt şi să binecuvântezi şi să sfinţeşti pre cei ce se ating de ea cu cucernicie, slobozindu-i de întunericul patimilor, şi să ne faci vrednici de preastrălucitoarele Tale sălaşuri unde străluceşte lumina cea neînserată a Dumnezeirii Tale. Dă-le, Doamne, sănătate şi viaţă bună, umple casele lor de tot binele. Dătătorule-de-lumină, Stăpâne, ascultă-mă pre mine, păcătosul, în acest ceas şi dă-ne nouă şi lor să umblăm în Lumina Ta şi să locuim în ea cât timp vom avea lumina vieţii de faţă. Fă, Doamne, ca lumina faptelor noastre bune să lumineze înaintea oamenilor, ca ei să Te slăvească pre Tine împreună cu Cel fără-de-început al Tău Părinte şi Duhul Tău cel Sfânt. Căci Tu ne-ai aşezat lumină neamurilor, ca să luminăm pre cei ce umblă întru întuneric, dar lucrând răul, am iubit întunericul mai mult decât lumina, căci oricine face răul urăşte lumina, după cuvântul Tău cel nemincinos. De aceea păcătuind, ne poticnim zilnic pentru că umblăm în întuneric. Dă-ne să vieţuim restul zilelor noastre cu ochii minţii luminaţi. Dă-ne să umblăm ca fii ai luminii în lumina poruncilor Tale, albeşte veşmântul strălucitor al sfântului Botez pre care l-am înnegrit cu faptele noastre, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. Dă-ne să îmbrăcăm armele luminii ca să îndepărtăm pre stăpânul întunericului ce se preface în înger al luminii. Doamne, aşa cum în această zi ai strălucit celor ce şedeau în întuneric şi în umbra morţii, tot aşa străluceşte în inimile noastre lumina Ta neînserată, ca strălucind cu lumina aceasta şi arzând în credinţă, să Te slăvim pre Tine, singura Lumină lină a Luminii celei dătătoare-de-lumină în veci. Amin!

A se citi şi: Lumina Sfîntă şi ecumeniştii

Posted in Tipic şi slujbe | Leave a Comment »

Rugăciunea Domnească, în slovă veche (scriere chirilică)

Posted by traditiaortodoxa pe septembrie 20, 2007

rugaciunea domneasca-slova veche

Posted in Tipic şi slujbe | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat: